Skip to content

Gwarancja

1. Transport:

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kupujący ma obowiązek dokonać oględzin podłogi przed jej ułożeniem oraz zapoznać się z załączonymi do produktu warunkami użytkowania oraz instrukcją obsługi. Ułożenie podłogi oznacza akceptację jakości produktu od strony wizualnej. Po ułożeniu podłogi reklamacje nie będą rozpatrywane. Poszczegulne partie produktów mogą nieznacznie różnić się odcieniem od prezentowanych na stoiskach sprzedażowych jako wzorcowe.

2. Przechowywanie:

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 20 stopni C i wilgotności powietrza poniżej 60%.

3. Warunki montażu:

Posadzka musi być idealnie równa. Wilgotność nie może przekraczać: 2% przy podłożu cementowym i 8% przy podłożu drewnianym. Oczywiście dokonujemy
takich pomiarów przy użyciu odpowiednich przyrządów, czego potwierdzeniem może być spisany protokół.

Pomieszczenie powinno być ogrzewane przed, w czasie i po montaż, a temperatura powinna sie mieścić w przedziale 18-22 stopnie C.
Po montażu należy odczekać 14-21 dni przed dalszym wykończeniem. W tym czasie podłoga osiąga równowagę higroskopijną, typową dla otoczenia w którym będzie użytkowana.
Pełne utwardzenie lakieru lub oleju następuje po ok. 21 dniach. Po 2- 3 dniach można na podłogę wchodzić w miękkim obuwiu lub skarpetkach.
Meble można ustawiać po upływie 10- 12 dni.

4. Zabezpieczenie podłogi przed rozpoczęciem użytkowania i pielęgnacja bieżąca:

Podłogę należy zabezpieczać środkiem konserwującym do parkietów.
Do konserwacji i bieżącej pielęgnacji podłogi należy stosować środki zalecane przez producenta lakieru. Środkami przeznaczonymi do czyszczenia i konserwacji są preparaty firm: SELENA, LOBA, HARTZLACK.

Współczynnik tarcia ślizgowego tych preparatów spełnia wymagania normy DIN 18032 dla podłóg sportowych. UWAGA! Preparaty są dostępne w firmie FOSZTT jak również we wszystkich parkieciarskich sklepach prowadzących sprzedaż lakierów firmy SELENA, LOBA, HARTZLACK.

Generalnym dystrybutorem produktów jest LOBA-WAKOL POLSKA Sp. z o. o. ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa. Kurz i drobne zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy mopu, miotły z miękkim włosem lub odkurzacza z końcówką szczotkową. Dodatkowo należy podłogę przetrzeć lekko wilgotną (nie mokrą!!!) miękką ścierką. Pielęgnację bieżącą przeprowadza się jak w punkcie 1 dodając do wody. Do konserwacji podłogi drewnianej nie wolno używać żadnych szorstkich środków czyszczących.

5. Przygotowanie do montażu podłóg warstwowych

– Ustawić ogrzewanie na kilkanaście dni przed montażem na 21°C na powierzchni posadzki.
– Instalować w tej samej temperaturze zgodnie z instrukcją układania podłogi
UWAGA: Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową
protokół z 21-dniowego wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli montaż nie odbywa się natychmiast, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie ustawić ogrzewanie na 21 °C i w tej samej temperaturze instalować podłogę.
Aby drewno się nie paczyło, należy dopilnować, by w czasie układania wilgotność deski podłogowej nie wykraczała poza dopuszczalny zakres od 5% do 9%.
POSTĘPOWANIE PO MONTAŻU PODŁOGI
Pozostawić podłogę powolnemu działaniu systemu grzewczego. Pozostaw ustawioną temperaturę 21°C nie krócej niż 48h. Następnie powoli zwiększaj temperaturę
o 1 lub 2°C dziennie, aż do uzyskania optymalnej temperatury.
Nie podnosić temperatury powyżej 26°C na powierzchni podłogi.
UWAGA: Niezależnie od stosowanego systemu grzewczego, w pomieszczeniu MUSI być utrzymana wilgotność względna przez cały rok 45-60% i temperatura
podłogi nie większa niż 26°C. Gwarancja firmy Fosztt nie obejmuje podłogi, która zostanie przesuszona lub przegrzana poprzez stosowane temperatur wyższych
niż dopuszczone.

6. Pielęgnacja okresowa.

Pielęgnację okresową przeprowadza się zgodnie z instrukcją dla danego rodzaju środka pielęgnacyjnego. Podłogę należy w czasie przeprowadzenia innych robot
remontowych i budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą papieru falistego lub warstwą z płyty pilśniowej twardej. W celu ochrony
przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak piasek i kurz należy położyć warstwę folii budowlanej i jej łączenie zakleić taśmą. Nie stosowanie zasad pielęgnacji
parkietu lakierowanego powoduje nadmierne zużycie warstwy lakierniczej parkietu podczas użytkowania parkietu. Do prac porządkowych i pielęgnacyjnych nie
wolno używać mokrych ścierek, tylko lekko wilgotne.

7. Warunki otoczenia i użytkowania podłóg parkietowych w okresie eksploatacji.

Drewno jest naturalnym materiałem, który wymaga odpowiednich warunków otoczenia w okresie użytkowania. Parkiet w czasie układania ma wilgotność 9+2%,
aby nie następowały nadmierne skurcze oraz pęcznienie parkietu w pomieszczeniu powinny być utrzymane w czasie użytkowania następujące warunki:
– wilgotność względna powietrza 45-60%
– temperatura 16-22 O C
Wszelkie powstałe nadmierne skurcze (zsychanie) bądź pęcznienie parkietu (łódki) w przypadku nie przestrzegania ww. parametrów tj. temperatury, wilgotności nie
będą respektowane przez Wykonawcę za przedmiot reklamacji, gwarancji, naprawy. Odpowiedzialność za powstałe wady parkietu nie przestrzegania jasno
określonych warunków nie będzie spoczywać po stronie Wykonawcy.
W celu kontroli ww. parametrów powietrza zaleca się używanie w pomieszczeniu odpowiednich urządzeń do pomiarów wilgotności i temperatury (termometr,
higrometr). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych parkietu tj. wgłębień od szpilek, od uderzeń ciężkich przedmiotów, od krzeseł, kółek itp.,
uszkodzeń będących następstwem zalania podłogi i zawilgocenia pomieszczeń oraz zarysowań lakieru od ostrych przedmiotów.

8. Reklamacji nie podlega:

Reklamacji nie podlega:
– podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie montażu;
– naturalne zużycie podłogi;
– uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie użytkowania (zarysowanie piaskiem, wgniecenia oraz spękania wskutek zalania płynami, etc.)
– efekty akustyczne związane z użytkowaniem;
– zróżnicowana kolorystyka i naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych,
– problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna,
– zamontowana podłoga z widocznymi wadami.

Zobacz nasze produkty